Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2018)

28/12/2018 convocator CLB 21.12.2018

28/12/2018 dispozitia nr. 422 din 17.12.2018 privind convocarea CLB in sedinta extraordinara 21.12.2018

28/12/2018 Proiect de hotarare pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public stradal din comuna Batoş, judeţul Mureş”

28/12/2018 Proiect de hotarare privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL

28/12/2018 Proiect de hotarare privind prelungirea valabilitatii PUG Batos

28/12/2018 procesv-verbal sedinta extraordinara 21.12.2018

28/12/2018 procesv - verbal sedinta ordinara CLB 20.12.2018

28/12/2018 Hotararea nr. 64 din 21.12.2018 privind prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic Geeneral al comunei Batos

28/12/2018 Hotararea nr. 63 din 21.12.2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL

28/12/2018 Hotararea nr. 62 din 21.12.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii " Reabilitarea si modernizarea iluminatului public stradal din comuna Batos, judetul Mures"

28/12/2018 Hotararea nr. 61 din 20.12.2018 privind validarea modificarilor prevazute de Dispozitiile primarului Comunei Batos nr. 411/2018 si 423/2018

28/12/2018 Hotararea nr. 60 din 20.12.2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile ianuarie-martie 2019

26/11/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2019

26/11/2018 privind aprobarea prețurilor de referință pentru masa lemnoasa pe picior ce se va recolta din fondul forestier al Comunei Batos pentru anul de producție 2019

26/11/2018 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din partida nr. 6299

26/11/2018 privind aprobarea achiziţionării prin cumpărare a imobilelor care au afectaţiunea de interes public - Şcoală şi teren aferent

31/10/2018 privind aprobarea derularii , cofinantarii din bugetul local a Programului „SCOALA DUPA SCOALA” si incheierea acordului de parteneriat intre Comuna Batos, fundatia FAER REGHIN si SCOALA GIMNAZIALA BATOS

25/10/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

25/10/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul III anul 2018

09/10/2018 privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale

26/09/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

26/09/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 2018

26/09/2018 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos

26/09/2018 privind retragerea concesiunii aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr. 43/2013

26/09/2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 52999/Batos proprietate publica a Comunei Batos

26/09/2018 privind organizarea ediţiei a XVII- a a „SĂRBĂTORII MĂRULUI”

26/09/2018 privind completarea si modificarea Anexei nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 40/2018

26/09/2018 privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ

13/08/2018 privind transformarea unor functii publice si a unui post de muncitor, cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobat

13/08/2018 privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

25/07/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare si atribuire a terenurilor in baza legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu modificar

25/07/2018 privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap pentru anul 2018

25/07/2018 privind modificarea subpunctului 5.4 din Anexa nr. 1 a Hotararii Consiliului Local Batos nr. 27/2018

25/07/2018 privind revocarea Hotararii Consiliului Local Batos nr. 26 din 26.04.2018

25/07/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2018

25/07/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Construirea unei platforme comunale de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd în comuna Batoș, județul

26/06/2018 privind aprobarea valorii de investiţie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului: MODERNIZAREA, RENOVAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL LOCALITATEA UILA, NR. 116, COMUNA BATOȘ

26/06/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

26/06/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2018

25/05/2018 privind aprobarea actului aditional nr. 3 la contractul de inchiriere nr. 12/21.03.2014

25/05/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

25/05/2018 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Batos si a acordarii dreptului de uz si servitute in favoarea TSE Brasov pentru suprafata de teren de 271 mp ocupata definitiv din domeniul public al comun

25/05/2018 privind emiterea acodului pentru executarea de lucrari in extravilanul Comunei Batos, pentru lucrarea «Construire retea fibra optica in subteran, tronson Mures-Bistrita»

26/04/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de vânzare directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Batoş

26/04/2018 privind atribuirea terenului in folosinta gratuita pe durata existentei locuintei

26/04/2018 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos

26/04/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

26/04/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2018

28/03/2018 privind aprobarea incheierii Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PERTENERIAT”

28/03/2018 privind aprobarea actului aditional nr. 2 la contractul de inchiriere nr. 104/11.01.2005 incheiat intre Comuna Batos si Cinca Gh Gheorghe Intreprindere Individuala

28/03/2018 privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 18/21.03.2014

28/03/2018 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2018

28/03/2018 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Batos

28/03/2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51866/Batos proprietate publica a Comunei Batos

28/03/2018 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie 2018

28/03/2018 privind aprobarea demararii procedurilor in vederea scoaterii din circuitul agricol a suprafetei de 24.832 mp. teren extravilan pentru construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd

15/02/2018 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 51655/Batos proprietate publica a Comunei Batos

15/02/2018 privind aprobarea executarii lucrarilor pe domeniul public apartinand comunei Batos, localitatea Goreni si a ocuparii definitive a unei suprafete de teren pentru amplasarea stalpilor proiectati in cadrul lucrarii „ Modernizare LEA JT si bransamente sat

15/02/2018 privind aprobarea aderării comunei BATOS, judetul Mures la Asociaţia Intercomunitară Luţ-Şar-Câmpie

15/02/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”

15/02/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”

15/02/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MURE&#

15/02/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE, RENOVARE SI DOTARE GRADINITA COMUNA BATOȘ, JUDEȚ MUREȘ”

15/02/2018 privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare in zona drumurilor publice din intravilanul si extravilanul localitatii a lucrarilor de constructii pentru realizarea/extinderea/ modernizarea retelelor edilitare

15/02/2018 privind înscrierea provizorie în Cartea Funciară a comunei Batos a unor imobile situate în extravilan (Drumuri de acces, şanţuri, canale, terenuri neproductive) pe proprietar comuna Batos – domeniu public, conform lucrărilor de înreg

15/02/2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018

15/02/2018 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2017

09/02/2018 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții” MODERNIZARE, RENOVARE ȘI DOTARE DISPENSAR UMAN LOC. BATOȘ”

25/01/2018 privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Batos in anul 2018

25/01/2018 privind eliminarea lit. e) Cap. VII Alte taxe locale din anexa la Hotararea Consiliului local Batos nr. 67/2017

25/01/2018 privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2018, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare