Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2015)

18/12/2015 privind validarea modificarilor prevazute de Dispozitia Primarului Comunei Batos nr. 609/2015

18/12/2015 privind prelungirea valabilitatii PUG al comunei Batos

18/12/2015 privind aprobarea Planului de actiune privind incluziunea cetatenilor romani apartinand minoritatii rome din comuna Batos

18/12/2015 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2016

26/11/2015 privind rectificarea bugetului local al comunei Batos pe anul 2015

26/11/2015 privind vanzarea unui imobil

26/11/2015 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 251/2015

26/11/2015 privind aprobarea vanzarii imobilului din localitatea Batos nr. 141 in conditiile Legii 112/1995

26/11/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures, Faza III”

26/11/2015 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

06/11/2015 aprobare impozite si taxe pentru anul 2016

06/11/2015 alegere presedinte de sedinta 6.11.2015

30/09/2015 privind delegarea reprezentantilor Consiliului local al comunei Batos in cadrul Consiliului de administratie al unitatii de invatamant

30/09/2015 privind organizarea editiei a XIV-a a Sarbatorii Marului

24/09/2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015

24/09/2015 privind validarea modificarilor prevazute de Dispozitia Primarului Comunei Batos nr. 209/2015

28/08/2015 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare pentru masa lemnoasa

28/08/2015 privind aprobarea derularii si cofinantarii din bugetul local a Programului Scoala dupa Scoala si incheierea acordului de parteneriat

28/08/2015 privind stabilirea cresterilor salariale cu 12%

28/08/2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015

28/08/2015 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii

28/08/2015 privind aprobarea prelungirii contractului de delegare de gestiune al serviciului de salubrizare

28/08/2015 privind aprobarea contului de executie al bugetului de venituri si cheltuieli, aferent trim. II din anul 2015

28/08/2015 privind modificarea Hotararii Consiliului local Batos nr. 25 din 28.05.2015

28/08/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru eetindere alimentare cu apa , faza II, localitatea Uila

25/06/2015 privind realizarea racordului electric subteran pentru statie de telefonie mobila Orange

25/06/2015 privind atribuirea in folosinta gratuita pe durata existentei constructiilor a terenului in suprafata de 16 mp Administratiei Bazinale de Apa Mures

25/06/2015 privind modificarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2015 aprobat prin Hotararea Consiliului Local Batos nr. 53 din 18 decembrie 2014

25/06/2015 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 145/2015

25/06/2015 privind alegerea preşedintelui de şedinţă

28/05/2015 privind excluderea temporara de la lucrarile Consiliului Local Batos si ale Comisiei de specialitate a domnului consilier Szasz Iosif

28/05/2015 privind însuşirea de către Consiliul Local Batos a Statutului Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş

28/05/2015 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare

28/05/2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015

28/05/2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al Primăriei comunei Batoş pe anul 2014

30/04/2015 privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art.36 din Contractul de Delegare, precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la C

30/04/2015 privind rectificarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015

30/04/2015 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2015 pentru persoanele care au stabilita prin instanta de judecata munca in folosul comunitatii

30/04/2015 privind stramutarea unui bust in cadrul comunei Batos

30/04/2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2015

30/04/2015 privind asocierea şi participarea unităţii administrativ-teritoriale Batoş în cadrul Grupului de Acţiune Locală ( GAL ) Zona Luţ, Şar, Câmpie în vederea implementării strategiei de dezvoltare locala cu finan&#

26/03/2015 privind validarea modificărilor prevăzute de Dispoziția Primarului Comunei Batos nr. 73/2015

26/03/2015 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos

26/03/2015 privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2015

26/03/2015 privind alegerea presedintelui de sedinta

26/02/2015 privind aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului al Asociatiei „Grupului de Actiune Locala ZONA LUT, SAR, CAMPIE” precum si numirea reprezentantului comunei in conducerea Asociatiei

26/02/2015 privind actualizarea ,,Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” elaborat la nivel local

26/02/2015 privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

26/02/2015 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Extindere alimentare cu apa in localitatea Uila, comuna Batos, judetul Mures – Faza II”

11/02/2015 priovind aprobarea bugetului general al comunei Batos pe anul 2015

29/01/2015 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2014

29/01/2015 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica, a raportului de evaluare, a studiului de oportunitate, a caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire pentru concesionarea prin licitatie publica a imobilului apartinand domeniului public al

29/01/2015 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru pe

29/01/2015 privind aprobarea convenției de cooperare în cadrul proiectului “Poliție – Autorități locale servicii publice în parteneriat”

29/01/2015 privind aprobarea planului de lucrãri de interes local, pentru anul 2015, lucrãri ce urmeazã a fi executate de beneficiarii apţi de muncã ai Legii nr.416/2001 cu modificãrile şi completãrile ulterioare