Primăria Batoș județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)

04/11/2019 HOTARAREA nr. 57 din 30 octombrie 2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” MODERNIZARE, RENOVARE ŞI DOTARE GRĂDINIŢĂ COMUNA BATOŞ, JUDEŢ MUREŞ”

04/11/2019 HOTĂRÂREA nr. 56 din 30 octombrie 2019 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2019

04/11/2019 HOTĂRÂREA nr. 55 din 30 octombrie 2019 privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”

04/11/2019 HOTĂRÂREA nr. 54 din 30 octombrie 2019 privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Batos, județul Mureș

04/10/2019 Hotararea nr. 53 din 30.09.2019 de ratificare a Dispozitiei Primarului comunei Batos nr. 160 din 26.09.2019 privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Batos pe anul 2019

04/10/2019 Hotararea nr. 52 din 30.09.2019 privind emiterea avizului Consiliului local al comunei Batos in calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru ”BRANSAMENT ELECTRIC MONOFAZAT POMPA DE APA”

04/10/2019 Hotararea nr. 51 din 30.09.2019 privind delegarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Batoş în cadrul Consiliului de Administraţie al unităţii de învăţământ

04/10/2019 Hotararea nr. 50 din 30.09.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile octombrie-decembrie 2019

04/10/2019 Hotararea nr. 49 din 30.09.2019 privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA INVEST MUREȘ ”

26/09/2019 Hotararea nr. 46 din 30.08.2019 privind aprobarea vanzarii imobilului “ Dispensar uman” situat in localitatea Dedrad, nr. 390

23/09/2019 Hotararea nr. 48 din 16.09.2019 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la Bugetul de Stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții ‚,REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BATOS , JUD.MURE

23/09/2019 Hotaararea nr. 47 din 16.09.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ” REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA BATOS , JUD.MURES”

03/09/2019 Hotararea nr. 45 din 30.08.2019 privind emiterea avizului Consiliului local al comunei Batos in calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru ”MUTARE RETEA DE TELECOMUNICATII”

03/09/2019 Hotararea nr. 44 din 30.08.2019privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul II anul 2019

03/09/2019 HOTĂRÂREA nr. 43 din 30.08.2019 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2019

03/09/2019 Hotararea nr. 42 din 30.08.2019privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al primarului

03/09/2019 Hotararea nr. 41 din 30.08.2019 privind stabilirea destinatiei, cantitatii si a pretului de valorificare a masei lemnoase

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 34 din 27 iunie 2019 privind completarea Hotararii Consiliului Local nr. 6/2019

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 33 din 27 iunie 2019 privind revocarea Hotararii Consiliului Local nr. 4/2019

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 32 din 27 iunie 2019 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere in intravilan si stabilire zona de agrement , echitatie, pescuit, camping in localitatea Uila”, identificat in CF nr. 54220, 54221 si 54222/Batos

04/07/2019 HOTĂRĂREA nr. 31 din 27 iunie 2019 privind aprobarea studiul de fezabilitate – aprobarea noilor indicatori tehnico-economici maximali, ca urmare a apariţiei unor schimbări ce determină modificarea indicatorilor tehnico-economici maximali aprobaţi

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 30 din 27 iunie 2019 privind rectificarea Bugetului Local al Comunei Batos pe anul 2019

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 29 din 27 iunie 2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2019

04/07/2019 HOTĂRÂREA nr. 28 din 27 iunie 2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş

05/06/2019 Hotararea nr. 27 din 23.05.2019 privind constituirea unui drept real de folosinta asupra unui teren situat in extravilanul comunei Batos , judetul Mures, in scopul amplasarii unui „Punct de lansare a rachetelor antigrindina”

05/06/2019 Hotararea nr. 26 din 23.05.2019 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 2020, cu rata inflatiei de 4,6%

05/06/2019 Hotararea nr. 25 din 23.05.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul I anul 2019

07/05/2019 Hotararea nr. 23 din 18.04.2019 privind aprobarea schimbarii destinatiei imobilului aflat in domeniul privat al comunei Batos din „Dispensar uman” in „ Centru pentru ingrijirea persoanelor varstnice” localitatea Dedrad nr. 390

25/04/2019 Hotararea nr. 24 din 18.04.2019 privind aprobarea incheierii Conventiei de cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public – „POLITIE – AUTORITATI LOCALE SERVICII PUBLICE IN PERTENERIAT”

25/04/2019 Hotararea nr. 22 din 18.04.2019 privind reglementarea situaţiei juridice a unui imobil, respectiv dezmembrarea imobilului identificat in Cartea Funciara nr. 50479/Batos, aflat în proprietatea Comunei Batos, judetul Mures

25/04/2019 Hotararea nr. 21 din 18.04.2019privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos

25/04/2019 Hotararea nr. 20 din 18.04.2019 privind mandatarea reprezentantului autorităţii deliberative a comunei Batoş de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canaliz

25/04/2019 Hotararea nr. 19 din 18.04.2019 privind alipirea imobilelor situate in localitatea Batos, nr. adm. 440, nr. cad. 54247

25/04/2019 Hotararea nr. 18 din 18.04.2019 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019

02/04/2019 Hotararea nr. 17 din 25.03.2019 privind stabilirea destinatiei si a pretului de valorificare a masei lemnoase din partida nr. 6319

02/04/2019 Hotararea nr. 16 din 25.03.2019 privind apartenenta la domeniul public al Comunei Batos a imobilului – teren, in suprafata de 1000 mp, inscris in C.F. nr. 50528/Batos, nr. top 6224/4

02/04/2019 Hotararea nr. 15 din 25.03.2019 privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile aprilie – iunie 2019

02/04/2019 Hotararea nr. 14 din 25.03.2019 privind activitatea de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publica a Comunei Batos in anul 2019

02/04/2019 Hotararea nr. 13 din 25.02.2019 privind stabilirea componenței și a atribuțiilor echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică de la nivelul comunei Batoş

02/04/2019 hotararea nr. 12 din 25.03.2019 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor comunei Batos

04/03/2019 Hotararea nr. 11 din 26.02.2019 privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil - teren inscris in C.F. nr. 52928/Batos proprietate publica a Comunei Batos

04/03/2019 Hotararea nr. 10 din 26.02.2019 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Batoş pentru trimestrul IV anul 2018

04/03/2019 Hotararea nr. 9 din 26.02.2019 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directă a suprafeţei de 1316,34 ha de pajişti aparţinând domeniului privat al comunei Batos, judeţul Mureş

12/02/2019 Hotararea nr. 8 din 30.01.2019 privind utilizarea excedentului bugetar al bugetuluii local din anul 2018 pentru anul 2019

12/02/2019 Hotararea nr. 7 din 30.01.2019 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeeniul privat al comunei Batos, precum si actualizarea si completarea Inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Batos

12/02/2019 Hotararea nr. 6 din 30.01.20019 privind apaartenenta la domeniul public al Comunei Batos a imobilului teren in suprafata de 2120 mp, situat in Batos, nr. F.N.

12/02/2019 Hotararea nr. 5 din 30.01.2019 privind aprobarea numarului posturilor de asistent personal al peersoanei cu handicap pentru anul 2019

12/02/2019 Hotararea nr. 4 din 30.01.2019 privind apartenenta la domeniul public al Comunei Batos a imobilului teren in suprafata de 3668 mp, situat in Uila, nr. 52

12/02/2019 Hotararea nr. 3 din 30.01.2019 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniveersitar de stat din Comuna Batos pentru anul scolar 2019-2020

12/02/2019 Hotararea nr. 2 din 30.01.2019 privind aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii al Institutiei primarului comunei Batos

12/02/2019 Hotararea nr. 1 din 30.01.2019 privind aprobarea planului de actiuni pentru anul 2019, lucrari executate de beneficiarii Legii nr. 416/2001